GPGC Joshimath

Gandhi Nagar,Badari Nath Road, Joshimath(Chamoli)

Phone No : 01389-221017 , 221018

Fax No : 01389-222675

E.mail: principalgdc.joshimath@gmail.com